آنالیز ایزوپروپیل الکل

آنالیز ایزوپروپیل الکل

آنالیز ایزوپروپیل الکل

RESULT SPEC UNIT TEST METHOD PROPERTY
0.786 0.785~0.787 ℃20/20 ASTM D1298 Sp.Gr
99.99 Min 99.8 wt% Gas ChrO Purity
0.005 Max 0.05 wt% ASTM D1364 Water
3 Max 5 APHA ASTM D1209 Color
5 Max 15 wt ppm ASTM D1353 Residue After
Evaporation
40 MIN 30 MIN ASTM D1363 Kmno4 Test
3 Max 10 wt ppm ASTM D1613

Acidity

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.