ایزوپروپیل الکل سمی است ؟

ایزوپروپیل الکل سمی است ؟

ایزوپروپیل الکل سمی است ؟ ایزوپروپیل الکل (Isopropyl alcohol) دو برابر سمی تر از اتانول است و خوردن و نوشیدن اتفاقی آن موجب خونریزی و حتی مرگ می شود. ایزوپروپیل الکل خوراکی : مصرف مقادیر کمی از ایزوپروپیل الکل موجب بیماری های شدید در شخص می شود. به طوری که به طور پیوسته توصیه می …

ایزوپروپیل الکل سمی است ؟ ادامه »