فرمول تجزیه آب اکسیژنه

فرمول تجزیه آب اکسیژنه

فرمول تجزیه آب اکسیژنه چیست ؟  آب اکسیژنه ، در غیاب کاتالیزورها به کندی تجزیه می شود. این ترکیب ناپایدار در اثر حرارت (گرما) تجزیه شده (این عمل قبل رسیدن به نقطه جوش اتفاق می افتد) و با گذشت زمان به آب و اکسیژن تجزیه می شود. فرمول تجزیه پراکسید هیدروژن را مشاهده کنید. علت …

فرمول تجزیه آب اکسیژنه ادامه »