جولای 8, 2021
خواص فیزیکی و شیمیایی استون

خواص فیزیکی و شیمیایی استون

استون (پروپانون – دی متیل کتون – آستون – β-کتوپروپان) ، ساده ترین کتون با فرمول شیمیایی CH3)2CO) و فرمول مولکولی 58.09 گرم بر مول است. […]