خواص فیزیکی و شیمیایی استون

خواص فیزیکی و شیمیایی استون

استون (پروپانون – دی متیل کتون – آستون – β-کتوپروپان) ، ساده ترین کتون با فرمول شیمیایی CH3)2CO) و فرمول مولکولی 58.09 گرم بر مول است. این ماده لکه بر ، به صورت مایعی بی رنگ و به شدت آتش گیر در محیط ظاهر می شود. در ادامه با خواص فیزیکی و شیمیایی استون آشنا …

خواص فیزیکی و شیمیایی استون ادامه »