سدیم کربنات

کربنات سدیم سبک

کربنات سدیم (به انگلیسی : Sodium Carbonate) ، یکی از مهم ترین مواد شیمیایی صنعتی است، که با اسامی مانند کربنات سدیم سبک – سنگین، سودا اش، بى سدیم کربنات، اسیدکربونیک، نمک دى سدیم، نمک سدیم، کریستول کربنات، دى سدیم، کربنات، سودا، خاکستر سودا، سودامونو هیدرات، سدیم کربنات، آنهیدرات، مونوهیدرات، پنتاهیدرات، کربنات دى سدیم، soda …

کربنات سدیم سبک ادامه »