نوامبر 11, 2021
سیکلوپنتان

سیکلوپنتان

سیکلوپنتان (که C پنتان نیز نامیده می شود) ، یک هیدروکربن آلی حلقوی بسیار قابل اشتعال با فرمول شیمیایی C5H10 و شماره CAS 287-92-3 است که […]