جولای 25, 2020
آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه (H2O2) ، مایعی بی رنگ ، کمی لزج و شفاف و با جرم مولکولی 34.01 گرم بر مول است. هیدروژن پراکسید با حالت فیزیکی […]