آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه یا همان پراکسید هیدروژن یک مایع بی رنگ در دمای اتاق با طعم تلخ است. مقادیر کمی پراکسید هیدروژن گازی به طور طبیعی در هوا وجود دارد. این ترکیب ناپایدار است و با آزاد شدن گرما به راحتی به اکسیژن و آب تجزیه می شود. اگرچه غیر قابل اشتعال است، اما یک عامل …

آب اکسیژنه ادامه »