تری کلرواتیلن- ایران کم اکس

تری کلرواتیلن

تری کلرواتیلن (به انگلیسی : Trichloroethylene)، که با عنوان تری کلرواتن، تری کلرو اتن و استیلن تری کلرید معروف و شناخته شده است. یک ترکیب شیمیایی هیدروکربن با ساختار ساده است، که کاربرد زیادی در صنعت به عنوان چربی زدا دارد. از نظر متابولیک، TCE در کبد به اسید تری کلرواستیک ، تری کلرو اتانول …

تری کلرواتیلن ادامه »