مسمومیت با متیلن کلراید

مسمومیت با متیلن کلراید

در این مقاله برای شما درباره هرگونه مسمومیت با متیلن کلراید به تفصیل صحبت کرده ایم.  موارد گزارش شده  ناشی از سمیت قرار گرفتن در معرض متیلن کلراید طی چند دهه گذشته در حال افزایش است. اکثر این گزارش ها مربوط به موارد حاد ماده فوق و شیوع مسمومیت خانگی است. عوارض مختلفی در اثر …

مسمومیت با متیلن کلراید ادامه »