مسمومیت با متیلن کلراید

مسمومیت با متیلن کلراید

در این مقاله برای شما درباهر مسمومیت با متیلن کلراید به تفصیل صحبت کرده ایم.  موارد گزارش شده  ناشی از سمیت قرار گرفتن در معرض متیلن کلراید طی چند دهه گذشته در حال افزایش است. اکثر این گزارش ها مربوط به موارد حاد ماده فوق و شیوع مسمومیت خانگی است. عوارض مختلفی در اثر متیلن …

مسمومیت با متیلن کلراید ادامه »