واکس جداکننده | جدا ساز

واکس جداکننده (عوامل رها ساز)، در ماتریس های رزین و در سطح قالب استفاده می شوند. انتخاب درست رها ساز موجب بهبود زمان، افزایش ماندگاری جزئیات سطح و به خیس شدن بهتر الیاف ها کمک می شود. در ادامه به معرفی این محصول، کاربرد، آنالیز و قیمت خرید و فروش آن خواهیم پرداخت.  فهرست مطالب …

واکس جداکننده | جدا ساز ادامه »