حلال 406

حلال 406

حلال 406 ، یکی از مهمترین و اصلیترین حلال های مورد استفاده است. که از هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی با تعداد کربن C8- C5 تشکیل می شود. این حلال به طور گسترده در صنعت رنگ ، لاستیک ، قیر و به عنوان رقیق کننده در الکل ها، رنگ و جلادهنده مورد استفاده قرار می …

حلال 406 ادامه »