فوریه 16, 2022
مونومر استایرن

مونو استایرن

مونو استایرن ، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C6H5CH=CH2 و جرم مولکولی 104.14912 گرم بر مول است. این ترکیب ، یکی از مشتقات بنزن است […]