گاز R22

گاز R22

کلرودی فلورومتان یا دی فلورومنوکلرومتان یک هیدروکلرو فلوئورو کربن (HCFC) است. این گاز بی رنگ بیشتر با نام های HCFC-22 یا R-22 یا CHClF شناخته می شود. معمولاً به عنوان پیشران و مبرد استفاده می شود. این کاربردها تحت پروتکل مونترال در کشورهای توسعه یافته در سال 2020 به دلیل پتانسیل تخریب لایه ازن (ODP) …

گاز R22 ادامه »